Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van HAC’63, gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045843, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@hac63.nl.

Toepassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geldig voor iedereen die persoonsgegevens achterlaat bij de Vereniging. Deze verklaring is dus niet alleen toepassing op de leden van de Vereniging, maar ook voor vrijwilligers, deelnemers en andere personen die om welke reden dan ook persoonsgegevens achterlaten bij de Vereniging.

Verzamelde persoonsgegevens
Om lid te zijn of worden van de Vereniging, heeft de Vereniging gegevens van u nodig. Ook voor wedstrijden en andere evenementen die de Vereniging organiseert verzamelt de Vereniging persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij: Persoonsgegevens.

Vrijwilligers
De Vereniging draait op vrijwilligerswerk, dit betekent ook dat er veel contact is tussen de Vereniging en de leden van de vereniging enerzijds en de vrijwilligers anderzijds. Het is in het belang van de vereniging dat dit contact zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is er voor vrijwilligers een aanvullende privacyverklaring. Meer informatie hierover vindt u bij: privacyverklaring vrijwilligers.

Prestaties
De Vereniging houdt om diverse redenen de prestaties van de leden bij. Hierbij worden verzamelde persoonsgegevens gekoppeld aan prestaties van een individuele lid van de vereniging of deelnemer van een door de vereniging georganiseerde activiteit. Sommige van deze gegevens worden publiekelijk gedeeld. Meer informatie hierover vindt u bij: uitslagenverwerking, records en talentontwikkeling

Statistieken
De Vereniging kan uw gegevens gebruiken voor het maken van statistieken. Uw gegevens kunnen via de statistieken publiekelijk gedeeld worden maar zijn wel geanonimiseerd. Uit de statistieken is niet op te maken wat uw persoonsgegevens zijn. De statistieken worden alleen ten behoeve van de Vereniging opgemaakt en zullen niet voor externe commerciële doeleinden worden gebruikt. Denk hier bijvoorbeeld aan het bijhouden van het aantal mannen en vrouwen binnen de Vereniging. Deze statistieken kunnen helpen het beleid van de Vereniging beter vorm te geven of een ontwikkeling binnen de Vereniging te volgen. Ook digitaal houdt de Vereniging statistieken bij. De Vereniging houdt bij hoeveel bezoekers de website trekt en hoe vaak een bericht op de website of op sociaal media is gelezen. Deze statistieken zijn voor intern gebruik en niet herleidbaar naar een individu.

Verslagen en beeldmateriaal
De Vereniging acht het nodig om zich zelf in de kijker te zetten. Daarvoor heeft de vereniging een aantal middelen. Hieronder vallen ook verslagen en beeldmateriaal. Ieder lid van de Vereniging en iedere deelnemer van een door de vereniging georganiseerde activiteit heeft kans om in de verslaggeving opgenomen te worden of te worden vastgelegd op beeld.  Meer informatie hierover vindt u bij: verslagen en beeldmateriaal

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Meer informatie hierover vindt u bij: Delen van persoonsgegevens met Derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Indien u wenst dat gegevens van u verwijderd worden die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap, zal de vereniging uw lidmaatschap beëindigen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Vragen
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur via  info@hac63.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst aangepast op: 14-02-2024