woensdag 30-9-2020
Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 20
Begroting 2020
Voorstellen contributie

  • Gelijktrekken contributie recreanten en wedstrijdleden

Rondvraag

We starten met de vergadering om 19.30 Online via teams